ماژول 6000/LCM ساخت شركت Protec
ماژول كنترل محلي مدل Algo-Tec 6000 ساخت شركت Protec به اين منظور طراحي شده تا سيستم‏هاي شناسايي حريق آدرس‏پذير شركت Protec خيلي ساده درون ساختمان‏هايي با چند نوع از كاربران به كار روند. اين ماژول داراي قابليت‏هايي است كه طي آن ميزان اعلام هشدار كاذب كاهش مي‏يابد.
اين دستگاه به صورت مؤثر به عنوان يك كنترل پانل مستقل به كار مي‏رود و مي‏تواند آشكارسازهاي متعارف را كنترل كند و آژير‏هاي متعارف متصل به ماژول را فعال سازد. تحريك يك آشكارساز متعارف متصل به اين ماژول در يك منطقه،‌ نوعي زمانسنج جستجو را فعال مي‏كند تا بدين وسيله علت تحريك آشكارساز شناسايي شود و به صورت محلي و پيش از ارسال كامل اعلام هشدار به سيستم اعلام حريق آدرس‏پذير اصلي ساختمان به آن رسيدگي شود.
اين سيستم از طريق لوپ تغذيه مي‏شود و وضعيت خود را به صورت مستقيم، در زمان‏هاي مختلف به مركز كنترل آدرس‏پذير گزارش مي‏دهد. اين ابزار منطقه‏هاي زيرنظر آشكارساز را كنترل و در صورت فعال شدن سيستم، يكي از تصميمات زير گرفته را اتخاذ مي‏كند:
• اگر فعال‏سازي از سوي MCP (شستي اعلام حريق) باشد،‌ دستگاه فوراً رخداد حريق را به پانل مركزي اطلاع مي‏دهد. سپس دستگاه فعال مي‏شود و آژير‏ها شروع به اعلام هشدار مي‏نمايند. صفحه LED اعلام هشدار محلي روي دستگاه شروع به پخش نور مي‏كند.
• اگر فعال شدن به دليل تحريك يك دتكتور و به صورت خودكار باشد،‌ در آن صورت پيش از فعال شدن و اعلام هشدار سيستم،‌ زماني يك دقيقه‏اي صرف جستجو مي‏شود و يكي از مراحل زير صورت مي‏گيرد:
• در صورتي كه پيش از پايان زمان جستجو،‌ دگمه سكوت صدا (Mute) فشرده شود، پانل ميزبان به مدت دو دقيقه تأخير خواهد داشت. در صورتي كه زون مورد نظر در طول اين مدت به حالت طبيعي برگشت،‌ هيچ اعلام هشداري صورت نمي‏گيرد.
• اگر پيش از فعال شدن دگمه سكوت صدا (Mute) فشرده شود،‌ زماني پانزده دقيقه‏اي سيستم به حالت ايزوله در مي‏آيد. در صورتي كه در طول مدت ايزوله دوباره دگمه سكوت صدا فشرده شود،‌ ماژول به حالت طبيعي در مي‏آيد.
• زنگ اخبار (Buzzer) داخلي پانزده ثانيه پيش از پايان دوره زماني قطع صدا يا ايزوله به صدا در مي‏آيد.
• اگر دگمه سكوت صدا در طول مدت انقضاي پانزده ثانيه دوم فشرده شود،‌ وقفه‏اي دو يا 15 دقيقه‏اي دوباره ايجاد مي‏شود.
• اگر پانل اصلي موقعيت فعال حريق داشته باشد، مي‏توان به سيستم برنامه‏اي داد تا خروجي آژير‏ها را فعال سازد،‌ اين امر هر حالت ايزوله يا قطع صدايي را لغو مي‏كند.
برخي از ويژگي‏هاي اين سيستم:
• اعلام حريق يك زون با قابليت تغذيه 24 ولت از لوپ
• امكان سكوت صداي محلي براي خاموش كردن اعلام هشدارهاي ناخواسته
• قابليت غيرفعال كردن محلي تا بدين وسيله آژير‏ها و دتكتورهاي محلي ايزوله شوند
• عملكرد تك دگمه‏اي ساده
• به صورت كامل قابل كنترل
• داراي ايزولاتور داخلي به منظور جلوگيري از خارج شدن ماژول از لوپ به هنگام قطعي و يا اتصال كوتاه
• ساخته شده بر اساس استاندارد BS.5839 Part 6 و EN54 Parts 17 & 18 و داراي تأييديه BSI Kitemark