سيستم آشكارساز دود پيشرفته ESPساخت شركت سيستم‏هاي ايمنيValor

شركت سيستم‏هاي ايمني Valorسيستم آشكارساز پيشرفته دود خود به نام ESP(فتوالكتريكي بر اساس نمونه‏برداري خارجي) را معرفي كرد. راهكار پيشرفته آشكارساز ESPبا سنجش مستقيم ميزان غلظت دود خارج از آشكارساز،‌ زمان تأخير ورود دود مرتبط با آشكارسازهاي دود فتوالكتريكي و يونيزاسيوني متعارف را حذف مي‏كند. اين فن‏آوري، تشخيص سريع‏تر و معتبرتري را در ساختمان‏هاي تجاري و مسكوني ارائه مي‏نمايد.

در يك سال گذشته، شركت سيستم‏هاي ايمني Valorآزمايش‏هاي بسياري را در آزمايشگاه علوم حريق مؤسسه پلي‏تكنيك وارسستر انجام داد. بر اساس نتايج اين آزمايشات، سيستم پيشرفته شناسايي ESPدر مقايسه با آشكارسازهاي دود فتوالكتريكي و يونيزاسيوني سريع‏تر عمل مي‏كند. اين سيستم همچنين در محيط‏هاي پخت و پز، تنها زماني فعال مي‏گردد كه آتشي شناسايي شود. جفري سيلورسترو، نايب‏رئيس اجرايي و يكي از مؤسسان شركت Valorتوضيح مي‏دهد كه آشكارسازهايي كه به اين فن‏آوري مجهز هستند در مقايسه با آشكارسازهاي دود فتوالكتريكي استاندارد،‌ هم اندازه كوچك‏تري دارند و هم هزينه‏هاي آنها كمتر است.

سيلورسترو گفت، “به دليل استفاده گسترده از موادي با اليافت مصنوعي در خانه‏ها و ساخت وسايل خانگي،‌ حريق‏ها گسترش بيشتري يافته‏اند و خطر بيشتري دارند. سطح عملكردي آشكارساز ما نتايج مثبتي در تمامي آزمايشات داشته‏اند و از همه مهم‏تر با قيمت منطقي‏تري در دسترس هستند.»

اين سازمان به دنبال آن است تا شريك توليدكننده‏اي را براي معرفي اين فن‏آوري به بازار پيدا كند. متيو ارتمان،‌ رئيس و يكي از مؤسسان شركت چنين اظهار نظر مي‏كند، “شركت ما حاضر است تا گواهي اين سيستم‏هاي آشكارساز را به شركت‏هاي پيشرو در عرصه توليد آشكارساز دود عرضه كند. اين شركت‏ها با عرضه سيستم‏هاي ما مي‏توانند رشد سريع‏تري را در مقايسه با سيستم‏هاي قديمي به دست آورند.»