سیستم اعلام حریق عمومی (متعارف)  Conventional

در سیستم اعلام حریق عمومی یا متعارف که قدیمی ترین نوع سیستم اعلام حریق است بعد از انتخاب نوع پیکربندی یک سازه که تحت حفاظت سیستم اعلام حریق قرار می‌گیرد بر اساس یک سری از استانداردهای موجود به قسمت های مختلف تقسیم می شود. به هر یک از این قسمت ها اصطلاحا ZONE می‌گویند که این نواحی می تواند شامل چند اتاق و راهرو یا راه پله ها و … می‌باشد. این نواحی برای سیستم اعلام حریقConventional توسط طراح و مطابق استاندارد تعریف می شوند.. هر یک از این  Zoneمتشکل از چندین Detectorو M.C.P است. چنانچه یکی از این تجهیزات حریق را حس نماید کل ناحیه مربوطه بعنوان منطقه حریق شناخته شد و توسط سیستم تحلیلگر اعلام هشدار می‌نماید.

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر Addresable

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر همانا که از اسم آن پیدا است بر خلاف سیستم  نوع قبل یعنی Conventional که چندین بخش یک سازه در یک ZONE قرار می‌گرفتند هر یک از اجزاء ZONE یعنی detector ها و M.C.P دارای یک آدرس می‌باشند و اپراتور کنترل کننده سیستم اعلام حریق دقیقاً متوجه خواهد شد کدام جزء یک ZONE یک حریق را حس کرده و در نتیجه زمان دسترسی به نقطه ای که مورد حریق قرار گرفته که سریعتر از سیم نوع قبل می‌باشد . شایان توجه است که سیستم آدرس پذیر گرانتر از سیستم Convention می‌باشد.

پیکربندی در سیستم اعلام حریق عمومی convention به لحاظ الکتریکی از نوع شعاعی و در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به صورت حلقوی می‌باشد.